Rekrutacja trwa

Projekt „Z POWERem do pracy!” nr POWR.01.02.01-10-0062/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, pozostających bez pracy – biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym długotrwale bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Główne planowane efekty to:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 15 osób
  • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - 10 osób
  • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie - 10 osób
  • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 10 osób
  • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 40 osób
  • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 osób
  • Efektywność zatrudnieniowa na poziomie minimum 35%

Wartość projektu: 903 864,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 761 776,79 zł


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.